Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

I. Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm.)

Rozdział 1. Przepisy ogólne  (art. 1–12)
Rozdział 2. Właściwość miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego (art. 13–18)
Rozdział 3. Rejestracja stanu cywilnego (art. 19–34)
Rozdział 4. Zmiany w aktach stanu cywilnego (art. 35–43)
Rozdział 5. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego (art. 44–51)
Rozdział 6. Rodzaje aktów stanu cywilnego (art. 52–95)
Rozdział 7. Szczególny tryb rejestracji stanu cywilnego (art. 96–113)
Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 114–123)
Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 124–149)

II. Przepisy wykonawcze i związkowe
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierownika urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (Dz. U. Nr 97, poz. 1135)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński (Dz. U. Nr 102, poz. 855)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. poz. 74 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. poz. 204)
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz. 225)
6. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
7. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.)
8. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) – wyciąg
9. Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 319)
10. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Nr 80, poz. 432 z późn. zm.)
11. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 583 z późn. zm.) – wyciąg
12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 60) – wyciąg
13. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) – wyciąg
14. Ustawa z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) - wyciąg
15. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

III. WZORY DOKUMENTÓW STANU CYWILNEGO I PISM

I. Wzory związane z aktem urodzenia

1. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka
2. Decyzja o nadaniu dziecku imienia
3. Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia, imion lub nazwiska dziecka
4. Zgoda rodziców na zmianę imienia, imion lub nazwiska dziecka

II. Wzory związane z zawarcie małżeństwa

1. Odmowa kierownika urzędu stanu cywilnego przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński ze względu na termin
2. Odmowa kierownika urzędu stanu cywilnego przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński ze względu na miejsce
3. Protokół z przyjęcia oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa dotyczący obywateli polskich
4. Oświadczenie składane przez cudzoziemca w związku z zawarciem małżeństwa
5. Pismo o odmowie sporządzenia aktu małżeństwa zawartego bez zaświadczenia kierownika urzędu stanu cywilnego
6. Odmowa wpisania wzmianki o rozwodzie do aktu małżeństwa na podstawie art. 108 ust. 4
7. Pismo o skierowanie sprawy do sądu w trybie art. 5 k.r.o.
8. Odmowa wydania zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa
9. Pismo o odmowie sporządzenia aktu małżeństwa, gdy zaświadczenie wpłynęło do urzędu stanu cywilnego po upływie 5 dni [I]
10. Pismo o odmowie sporządzenia aktu małżeństwa, gdy zaświadczenie wpłynęło do urzędu stanu cywilnego po upływie 5 dni [II]

III. Wzory oświadczeń, powiadomień, odmów i decyzji dotyczących rejestracji stanu cywilnego

1. Oświadczenie dotyczące nazwisk dzieci, których rodzice mają różne obywatelstwa lub wyłącznie obce
2. Powiadomienie o transkrypcji
3. Odmowa dokonania transkrypcji
4. Powiadomienie o sprostowaniu imienia w akcie małżeństwa
5. Powiadomienie o uzupełnieniu aktu małżeństwa
6. Decyzja o odmowie odtworzenia treści aktu
7. Odmowa sprostowania aktu
8. Odmowa wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
9. Odmowa wydania zaświadczenia o stanie cywilnym dla cudzoziemca
10. Odmowa przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa

IV. Adnotacje dotyczące nazwisk w aktach transkrybowanych (art. 104 p.a.s.c.)

1. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa cudzoziemca z obywatelką polską
2. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa cudzoziemca z obywatelką polską (w przypadku ślubu przed dniem 15 listopada 1998 r.)
3. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa przez cudzoziemców
4. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa przez obywateli polskich
5. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa obywatela polskiego z cudzoziemką

V. Wnioski

1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
2. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
3. Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia
4. Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa
5. Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu
6. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego
7. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego
8. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego
9. Wniosek do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte

IV. TEKSTY MIĘDZYNARODOWYCH KONWENCJI I ROZPORZĄDZENIA RADY (WE)

1. Konwencja nr 3 sporządzona w Stambule dnia 4 września 1958 r. dotycząca międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1667)
2. Konwencja nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów sporządzona w Atenach dnia 15 września 1977 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 148, poz. 1446)
3. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. U. UE 2003 L 338, s. 1)
4. Konwencja nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)
5. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)

Bibliografia

Skorowidz