Prawo o aktach stanu cywilnego. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów

Alicja Czajkowska –  radca prawny w Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy; były wieloletni Kierownik Oddziału Prawno-Administracyjnego w Wydziale Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego; autorka wielu publikacji i komentarzy z dziedziny rejestracji stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, a także zbioru przepisów dotyczących obywatelstwa polskiego; wykładowca na studiach podyplomowych dla kierowników i pracowników urzędów stanu cywilnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego kierowników urzędów stanu cywilnego.
 

Iwona Basior – doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; wieloletni specjalista w Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, od 2007 r. na stanowisku Dyrektora tego Urzędu; autorka publikacji z zakresu rejestracji stanu cywilnego; prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego kierowników i pracowników urzędów stanu cywilnego.
 

Danuta Sorbian – doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; od 2007 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy; autorka  publikacji dotyczących rejestracji stanu cywilnego oraz wykładowca na podyplomowych studiach w zakresie administracji i rejestracji stanu cywilnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego kierowników i pracowników urzędów stanu cywilnego.

W publikacji wyczerpująco omówiono i wyjaśniono wiele wątpliwości związanych ze stosowaniem nowej ustawy­ – Prawo o aktach stanu cywilnego, obowiązującej od 1 marca 2015 r., która wprowadziła zasadnicze zmiany związane z elektronicznym systemem rejestracji stanu cywilnego, a także m.in. z:
– możliwością zgłoszenia urodzenia dziecka przez pełnomocnika,
– aktualizacją rejestru PESEL przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
– zmianami w zakresie okresu przechowywania ksiąg oraz
– wprowadzeniem zasady sądowego uzupełniania aktu w zakresie daty i godziny zgonu.

Komentarz, oparty zarówno na wiedzy prawniczej autorek, jak i na ich praktyce zawodowej, omawia też zasady zawarcia małżeństwa, separacji, rejestracji małżeństw zawieranych w formie ślubów kanonicznych ze skutkiem cywilnym, pochodzenia dziecka, przysposobienia, zasad sporządzania aktów stanu cywilnego w formie elektronicznej, ich sprostowania i uzupełnienia, transkrypcji aktów zagranicznych.

Opracowanie zawiera wzory aktów, protokołów, oświadczeń i pism, a także wykaz umów międzynarodowych oraz wyciąg niektórych aktów prawnych stosowanych w praktyce rejestracji stanu cywilnego.

Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków, ale przede wszystkim ma służyć kierownikom Urzędów Stanu Cywilnego i ich pracownikom oraz podmiotom uczestniczącym w czynnościach z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Wzory pism dostępne są w wersji edytowalnej na stronie www.akta-stanu-cywilnego-wzory.lex.pl – po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.

 


Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.